TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

CITAT – mer eller mindre kända

Pricken över livet en hemsida som samlat ordstäv och klokskap i många år av kloka människor som levat långt före oss. Här handlar det om PENGAR.

Till alla som flummigt säger: tiden finns inte … det är bara en konstruktion …. bla bla bla …men faktum är:
Jorden snurrar kring sin egen axel – och sen runt solen = vilket gör att vi har fysisk tid.

”På vår underbara planet, ett rymdskepp i universum som rusar fram runt vår galax Vintergatan, lever vi i en sluten värld, ett växthus, som får sin energiförsörjning från vår egen stjärna Solen. Solen är vår gemensamma klocka. Allt som sker är styrt av naturlagarna, vilka vi börjat upptäcka och kunnat kartlägga. Vi finner då den fantastiska exakthet och lagbundenhet med vilket allt, som vi hittills förstått, kan förutsägas, planeras, beräknas och vi uppnår det resultat som vi såväl förväntat oss och som stämmer med verkligheten. I dessa naturlagar ingår mycket exakta och oföränderliga naturkonstanter, ex ljusets hastighet, gravitationskonstanten, tidfaktorn mm. Vi kan inte manipulera himlakropparnas rörelser och alltså inte heller den mätbara tiden. En timmes varaktighet kan därför aldrig ifrågasättas någonstans på jorden Om mänskligheten följer naturlagarnas villkor, vilket vi gör i all teknologi; fysik, kemi, optik, hållfasthetslära, aerodynamik, elektronik, astronomi, matematik osv, så går allt oss väl. Om vi bryter mot naturlagarna så går det på tok”.
Kalle Gustafson, Tidfaktorekonomins innovatör – och själva anledningen till hela denna hemsidas tillkomst.


Du kanske tror att Du sitter stilla och lugnt i Din stol. FEL! Du är egentligen ute på en svindlande resa i rymdskeppet Jorden. Du snurrar runt, runt med en hastighet av 800 km/tim. Samtidigt far Du i full fart runt solen med 100 000 km/tim. Inte nog med det, Du reser också med ofattbara 900 000 km/tim runt centrum av vår galax Vintergatan. Ändå behöver Du aldrig oroa Dig för resfeber eller åksjuka.”
Forskningsrådsnämnden (plockat från ett mjölkpaket)

”Den moderna ekonomin drivs framåt av en vanvettig girighet och hänger sig åt en orgie av avund, och det är inte tillfälliga företeelser utan själva orsaken till dess expansionistiska framgång. Om mänskliga laster som girighet och avund odlas systematiskt blir det oundvikliga resultatet ingenting mindre än intelligensens sammanbrott.”
E.F. Schumacher

”Det ekonomiska livets ändamål är att tjäna folkförsörjningen och inget annat. Folkförsörjningen under våra fäders tid var ett produktionsproblem, men är övervägande nu en fördelningsfråga.”                                                               
Johan Kjellén (skrevs 1942)

”Det som kallas kapital men som ofta bara är talmassor, kommer att globalt stiga mot miljoner dollar varje dag. Det paradoxala är att, för att upprätthålla denna ständigt ökande talmassas cirkulationsbehov, måste vi producera och konsumera allt snabbare. Men både produktionen och konsumtionen betyder degradering av energi och material, alltså att det totala kapitalet minskar. Just detta, pådrivet av räntesystemet, är själva grunden till vår resurs- och miljöförstörelse. Det kan helt enkelt inte gå i längden.”
Prof. Bengt Hubendick

”Både rätten och ekonomin bygger ju på tro och tilltro. Antingen tror medborgarna på det råa våldet som den yttersta maktfaktorn eller också på en samfälld överenskommelse om ömsesidig rättvisa. Kanske är det så att verkligheten pendlar mellan dessa båda ytterligheter. När tron på råstyrkan är som störst accepteras orättvisorna, men när alla är överens och dessutom tror på överenskommelsen om lika och rättvisa villkor i ekonomin, då återställs balansen. På samma sätt är det med demokratin och rättsstaten: ju mindre vi tror på de mänskliga rättigheterna och ju färre som bryr sig om att värna rättens förnuft och styrka, desto mer främjas jordmånen för tyranni. Först om kunskaperna och tilltron till alla människors rätt och värdighet hålls aktivt levande kan samspelet fungera utan förtryck och övergrepp.”
Staffan Michelson, Advokat

Jamtelagen av Ewert Ljusberg
1. Du skall veta att du är något – jämt
2. Du skall veta att du är lika god som andra
3. Du skall som ”jamt” aldrig tro att du är för mer än andra eller mindre än andra
4. Du skall komma ihåg att du alltid duger som du är
5. Du skall älska dig själv så du kan älska andra
6. Du skall inte döma andra för att de heller inte begriper bättre
7. Du skall alltid bekämpa självgodheten inom dig
8. Du skall jämt vara glad över ditt tungomål
9. Du skall vårda och försköna den bit av jorden som du ett ögonblick i historien förvaltar åt de ofödda
10. Du skall bejaka den gåva som heter livet
(Ordförklaring: ”jamt” = Jämtlänning /alla andra hoppar över ”som jamt” när texten läses).

”Ekonomernas och de politiska filosofernas teorier har större konsekvenser än man vanligen föreställer sig. Det är nämligen i stort sett de som styr världen. Vanliga människor, som tror att de står helt utanför alla former av intellektuell påverkan, är för det mesta slavar under någon hädangången ekonom.”
John Maynard Keynes 1883-1946

”Revolutionerna ha alltid inträffat när de ekonomiska och därmed även de sociala motsättningarna mellan samhällsklasserna blivit allt för stora och avsikten har då varit att nå en utjämning i berörda avseenden. Skenbart har målet tillfälligt nåtts eller åtminstone siktats, men till sist har det dock visats sig vara en synvilla. Slutresultatet har alltid visat att man gått i cirkel och kommit åter till utgångspunkten. Därmed har tiden varit inne att börja förberedelserna till nästa rundvandring, från samhällsformen med egendomen och den verkliga makten samlad på ett fåtal händer till en jämnare fördelning av dessa eftertraktade ting – sen därifrån tillbaka till utgångspunkten. Alltså en ny revolution igen … osv.
Viken hemlig och satanisk makt är det då som ständigt tvingar människorna vidare i evig kretsgång på revolutionernas och krigens bloddränkta väg? Vi tro oss redan ha tydligt utpekat denna makt!
Räntesystemet för – med matematisk precision (äganderätten till förmögenheten och därmed även makten), över på allt färre händer och ökar därmed ständigt spänningen mellan de olika intressegrupperna – som förr eller senare måste få utlösning på våldsamt sätt.”

Johan Kjellén (skrevs 1937)

”Pengar är som gödsel. De gör nytta endast om de sprids.”
Francis Bacon 1561-1626

”Den fattigdom, som … vilar tungt över stora delar av folket, orsakas av en konstgjord brist på betalningsmedel och är ganska självfallet omotiverad, ty det gagnar ingen.”
Johan Kjellén (skrevs 1942)

JAK kommenterar – 2007-11-22
”Samhället subventionerade hushållens ränteutgifter med ungefär 18 miljarder kr år 2005, enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Bankerna har alltså kunnat ta ut motsvarande högre räntor från sina låntagare. Att överföra pengar från alla skattebetalare till bankerna (som nästan alla är kommersiella bolag med stora vinster) känns inte som någon särskilt angelägen samhällsuppgift. Särskilt inte när det bidrar till att höja räntenivåerna och därmed priserna för alla konsumenter.”

Som jämförelse fick staten in ungefär 15 miljarder kr från fysiska personer i fastighetsskatt under 2006. Att finansiera borttagandet av fastighetsskatten genom att slopa avdragsrätten för räntekostnader har man inte ens haft modet att allvarligt diskutera. Vi behöver tydligen prata mer om bankernas ställning i samhället, vad som skall ses som skattefinansierade allmänna angelägenheter, och vad som skall tillhöra det privata.”

Kåre Olsson – f.d ordförande i JAK Medlemsbank


”Den, i jämförelse med tidigare, högre standard vi dock onekligen är lyckliggjorda med nu, har med maskinernas och den förbättrade teknikens hjälp nåtts, trots vårt nuvarande ekonomiska system och icke på grund av detsamma.”
Johan Kjellén (skrevs 1942)

”Det duger inte att som ett litet barn prata bort verkligheten och säga att vi ingenting kan veta. Det kan man nämligen. Det går att veta med tillräckligt hög precision exakt vad som är rätt eller fel, dvs konstruktivt eller destruktivt för livet. Vill människor inte bära sitt ansvar inför egna och andras gärningar, beter sig individen som ett litet barn. Det är oansvarigt och rättslöst.”
Johan Hultman

”Sedan matematikerna tog över har de utvecklat relativitetsteorin så att jag inte längre förstår den själv.”
Einstein

”Missuppfattning om pengar: Vi betalar ränta endast om vi lånar pengar. Detta är inte sant, ty ränta är inkluderat i varje pris vi betalar.”
Prof. Margrit Kennedy

”Vi lever i en tygellös kapitalism som uppenbarligen håller på att förstöra sig själv. Och förstöra oss.”
Gunter Grass

”Vad som är värre, och nedrivande för civilisationen, är förespeglingen att allting har ett pris eller, med andra ord, att pengarna är det högsta av alla värden.”                                                           
E.F. Schumacher

”Tvärs igenom historien har tekniken haft tre huvuduppgifter:
– Den hjälper oss att pressa fram mer resurser ur jord, skogar, berg och hav
– Den ger oss vapen mot yttre fiender
– Den utnyttjas av den etablerade makten som ett instrument för undertryckelse och kontroll av de egna medborgarna.”        
          
Gunnar Adler Karlsson

”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som de gamla sättet att tänka har skapat.”                                                             
Einstein

”Hantverket dör ut just lagom tills vi på grund av energibrist måste göra allt för hand.”                                                           
Henrik Tikkanen

”Det är bättre att regeringar, organisationer och företag kollapsar än att hela mänskligheten gör det. Den rådande världsekonomin måste bryta samman, eftersom den steg för steg ersätter organismer med föremål, liv med död, under under täcknamnet – ekonomisk utveckling.”                                                            
Edward Goldsmith, Alternativa Nobelpriset 1991

”Lägg nu märke till det, att den ena människan kan se det som den andra inte ser … var därför inte så säker på Dina ögon.”                                                            
Eleonora i Strindbergs ”Påsk”

”Alla beslut, priser och skatter under 80-talet har syftat till att hålla tillbaka alternativen och öka el-användningen. Det vet alla i branschen!”                                                           
Prof. Björn Karlsson

”Det underbara, säger jag, som uppenbarar sig för våra ögon, är så storartat och så mångfaldigt, att vi under vårt jäktande efter allt nästan blivit okunniga om det mesta.”                                                                                                   
Carl von Linné 

”Vi måste börja med förändringarna inom oss själva. De mest vittgående sociala och globala förändringar måste alla börja på samma ställe: inom oss själva.”                                                                                                        
Duane Elgin

”Ekonomin har mer och mer förvandlats till ett gigantiskt informationssystem. Och för att komma i närheten av de snabba pengarna gäller det att komma i kontakt med rätt personer.”
Lars Magnusson, docent i ekonomisk historia

”Och i motsats till vad många politiska/ekonomiska tänkare tror, visar sig en demokratiskt sinnad befolkning ofta ligga före sina politiker.”
Stig Dalager, dansk författare

”Vår hjärna lär förfoga över fler kombinationsmöjligheter än antalet atomer i det kända universum! Det är miljoner gånger fler kopplingar än de globala telenätet klarar. Termitsamhället är mer helgjutet. De samhällen som byggs av dessa blinda insekter är mer miljömedvetna, ekologiskt mer perfekta än våra.”
Gottfrid Grafström

”Vad tror Du skulle hända om vi blev kvitt vår akilleshäl nummer ett?  LYDNADEN, flockinstinkten, vårt väldiga auktoritetskomplex … jag tror det ligger bakom inflationsekonomin och det dödläge som gör att de pengar folk får in på extraknäck slukas av utgifter för vård och dövande medel. Det mänskliga kapacitetsutnyttjandet är så lågt att vem som helst kan bli VD!”             
Gottfrid Grafström

”Vi vet fortfarande för lite om hjärnan för att kunna beskriva annat än lösryckta detaljer av den. Vi vet inte ens var gränserna går. Känslolivet skulle kunna ses som en hjärna i sig, minst lika intelligent och väsentlig som intellektet. Man kan också mycket väl beskriva kroppen i sin helhet som en hjärna.”
Gottfrid Grafström

”Spara TID? Åt vem? Ingen människa tycktes inse att det i själva verket var något helt annat man sparade på, när man trodde att man sparade TID. Ingen ville erkänna att hans eller hennes liv hela tiden bara blev fattigare och enformigare och tristare och kallare. Men barnen fick däremot känna av saken hur tydligt som helst, för numera var det ju ingen som hade TID med dem heller. Men TID är LIV. Och livet bor i hjärtat. Och ju mer människorna sparade in på detta, desto fattigare blev de.”
”Ur MOMO – eller Kampen om tiden av Michael Ende

Den tänkande lantbrevbäraren”
– Av lyckan borde mänskorna få lika!
Det skar mig in i märgen så jag frös,
När jag bar pengar till de redan rika
Och kravbrev till en medellös.
– O Mästare, vars bud jag går kanhända,
varför är mångas liv så rått och kallt?
Låt mig få gripa in en gång, en enda,
Och till det bästa ordna allt!

av Hjalmar Gullberg

Hur man blir miljardär? (Ur Karl Gustafsons bok ”Deus Ex Machina”)
”De flesta människor har litet eller inget begrepp om hur mycket en miljard kronor är. För att göra det fattbart brukar jag använda följande beskrivning:
Om en person tjänar så mycket att denne efter att ha betalt skatter, räntor, avgifter, sin hyra, sin egen försörjning, omkostnader, m.m. ändå kan spara en miljon kr varje år, så har vederbörande en tämligen god inkomst, eller hur? För att sen få ihop till en miljard måste han/hon arbeta i tusen år. Det säger sig själv att ingen kan arbeta ihop en miljard. Det måste ske på annat sätt; nämligen genom spekulation. Spekulation innebär alltid att pengar omfördelas från dem som utför realproduktiva sysslor till dem som inte arbetar.”

Kalle Gustafson, själva anledningen till hela denna hemsidas tillkomst

”Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord, ett nytt sätt att leva? Var det bara tomma ord? Var är dom nu, dom som påstod att dom hade alla svar.
Men svek oss alla och svalde makten? Dom är kvar. Vi som satts att leva i besvikelsens epok – ja vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk? Ett sätt är att även om det blåser lite kallt, tro på det vi trodde på – trots allt!

Tage Danielsson
 ”Vad är ekonomi?
En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete.”

”Kan människan leva utan religion?
Ja, för överklassen, som har existensmedlen, är det lätt, men för underklassen, som lever i ständig ångest för sin existens, är det svårare.”

”Vad är underklass? De närande, de styrda.
Vad är överklass? De tärande, de styrande.”

”Men det finns väl några medel mot kapitalets förtryck?
Ja, strejk; men därtill fordras kapital.”
”Är det icke bättre att skaffa underklassen existens-medel än religion.
Jo, det är mycket bättre.”
August Strindberg 1849-1912