TIDSKATT

– en vision om ett bättre samhälle för människan

DEMOKRATI

EKONOMI & DEMOKRATI = två sidor av samma mynt men ovan dessa båda står EKOLOGI!
Det är därför vi av nöden nu måste införa ett ekonomiskt system som inordnar sig under det ekologiska systemet.

På denna sida kommer flera texter om demokrati att läggas ut. Bland annat texter som människor skrev för 60-70 år sedan men som på intet sätt blivit omoderna. Tvärtom, tankar som är lika högaktuella idag och som tack vare Internet – gör att det går att sprida dem. Samt länkar till demokrati-sidor.

LÄGG IN Eric Dannmanns text om huvudsystem kontra delsystem

Demokrati och ekonomi är sammanflätat. De ekonomiska frågorna är rena demokratifrågor. Det handlar om att ha makten över oss själva. Många människor har idag tappat tilltron till att det går att påverka sin egen livsmiljö över huvud taget. Det är bråttom att börja tänka ut nya system där vi alla verkligen har möjlighet att bidra till ett gott samhälle för oss alla. Det finns så många kloka och begåvade människor i vårt land. Men de samhällssystem vi idag är hänvisade till – gör det inte möjligt för alla dessa att hjälpa till. Det partipolitiska systemet är så otidsenligt och behöver utvecklas. Vi har ett samhälle där det heter att all makt utgår ifrån folket. Då ska det vara så också.
Sveriges Riksdag/Demokrati – Läs här om vad demokrati är enligt Sveriges Riksdag
Lagar och förarbeten för nya/ändringar – viktig sida kring nya lagar

DIREKTDEMOKRATI

DIREKTDEMOKRATERNA
Direktdemokraterna är en sammanslutning för människor intresserade av direktdemokrati.
Vill skapa ett samhälle där du är med och påverkar.
En demokrati för och av folket.
Direktdemokraternas nättidning: DAGENS DEMOKRATI
Kort youtubeklipp – om direktdemokrati
(Producent/illustratör: Olof Forsgren – Röst: Björn Isberg – Ljudproducent: Henrik Meierkord)

DEMOKRATIAKADEMIN
DemokratiAkademin är ett nätverk som arbetar för att skapa bildningsvägar i demokrati och mänskliga rättigheter. DemokratiAkademin handleder skolor, kommuner, organisationer och föreningar genom längre förändringsarbeten, skräddarsyr deltagaraktiva konferenser samt håller utbildningar och verkstäder.

LÄS Kalle Gustafsons text: Demokrati eller … i pop-upmenyn
(måste skapa nya sidor för popup-länkarna)

KOMMUNAL DEMOKRATI
Det är fantastiskt att skapa system där alla är inbjudna att medverka, att ha tilltro till att alla människor kan tänka själva och delta i sitt samhälle. Men ingen ska tro att vi bara över en natt alla plötsligt blir duktiga medverkande medborgare. Det finns så mycket motstånd, inte minst inom oss själva.

Långsamt införs redskap för medborgarna att bli mer delaktiga i sina kommuner. Här är några som som tagit kloka steg i att utveckla demokratin. KALIX kommun var först ut, se längre ned på sidan. 
Tyvärr är det nog ändå så att om TIDEN inte räcker till – så blir alla fina idéer meningslösa. Vi behöver alltså också organisera om strukturer som påverkar hur många timmar vi måste ”löneslava” för att få mat, värme och tak över huvudet … så att det blir någon TID över, om vi ska kunna delta i samhällets angelägenheter – som ju är allas – Vi behöver kräva vår TID tillbaka!

Många kommuner i landet har nu infört så kallat MEDBORGARFÖRSLAG. Ett stort steg i en bra riktning. Det är dock många hinder i vägen för medborgarna att delta. Bristen på TID är kanske det största, bristen på tilltro till sig själv – det lider många människor av, tron att andra vet bättre än man själv, en historisk utbredd åkomma. Men det är i alla fall ett litet steg i vad man kan kalla utveckling. Några nämns på denna sida. Men gå in på Din egen kommuns hemsida och se efter om man har infört detta.
Från och med pandemi-året så har många kommuner infört möjligheten för ledamöterna att distansrösta – KVACK!
Det betyder ju att alla, varenda kommuninnevånare redan nu skulle kunna göra detsamma – eller hur!

VALLENTUNA KOMMUN: (3/10 2000)
”En ny situation i politiken. Demoex är ett initiativ från ”gräsrötterna”. Det började på Vallentuna gymnasium, 3 oktober år 2000. Kommunen arrangerade en studiedag på temat ”It och demokrati” och frågan kom på tal varför så få ungdomar är politiskt aktiva. Demoex är ett demokratiexpriment i Vallentuna. Demoex är ett försök att lyfta upp den fria debatten i offentlighetens ljus.” Demoex – vad är demokrati – se video
Ett hedervärt initiativ för att öppna för fler medborgare i en kommun att vara delaktiga i sin egen kommun.
Knivsta.nu – har använt sig av detta verktyg – se nedan under Kommunla demokrati
Södra Förstaden – värnar om förstadens unika karaktär och ett utökat lokalt medbestämmande. (Stockholm – handlar om förorterna Aspudden, Hägersten och Midsommarkransen utanför Stockholm).

KALIX – MEDBORGARFÖRSLAG:
Förslagsrätt till medborgarna Kalix var först i Sverige med att ge kommuninnevånarna möjlighet att lämna förslag direkt till fullmäktige. Förslagsställaren har själv möjlighet att komma och prata för sitt förslag. Därefter beslutar fullmäktige om fortsatt beredning. (Kommunfullmäktiges protokoll 2000-05-02 § 48 D nr 83/00-10). Numer har alla fullmäktigen i Sverige möjlighet att besluta om Medborgarförslag enligt Kalixmodellen.

GOTLAND – MEDBORGARFÖRSLAG: (22/4 2006) ”Gotlänningar som lämnar in medborgarförslag får inte själv presentera sina förslag i fullmäktige”, så står det.
Som överallt handlar det om svårigheten makthavarna har att släppa in medborgarna i det som medborgarna berörs av.

KNIVSTA.NU (bildades 2003)
”Knivsta nu … ska tända och ta tillvara den enskilda människans vilja till engagemang och ansvar för vårt gemensamma lokalsamhälle Sakligt mot låsta partipositioner. Vi vill också att medborgarnas kompetens i kommunen kartläggs och tas tillvara. Det är ju många som idag känner sig främmande till politiken, den ter sig avlägsen, skött av yrkespolitiker. Men vi vill att människornas engagemang känns meningsfullt. Att saker förändras och formas enligt medborgarnas vilja.”

LULEÅ KOMMUN – MEDBORGARFÖRSLAG:
Rådslag Smedjegatan
27 000 luleåbor ändrade beslut i fullmäktige. I ”Rådslag Smedjegatan” ändrade 27 000 luleåbors röster ett beslut i fullmäktige. Detta Rådslag handlade om trafikeringen av en central gata i staden. Över 58 000 luleåbor hade möjlighet att rösta. Av 58 798 röstberättigade deltog 27 332 personer vilket motsvarar 46,5%. Själva omröstningen föregicks av en omfattande informationskampanj med diskussion och debatt bland medborgare och politiker via Internet, på torg och i kommunhuset.

NYKÖPINGS KOMMUN: Trots nedanstående rådslag så existerar inte Medborgarförslag i Nyköping utan måste gå via kommunens medborgarombud, som kan lyssna på medborgarna och eventuellt lägga förslag åt medborgaren.
Skatterådslag
Votias andra skatterådslag – 53 % tog ställning till förändring av kommunal-skatten. Mellan den 12-19 november 2001 kunde samtliga nyköpingsbor över 18 år delta i Nyköpings Rådslag om skatten. Av 38 524 deltog hela 53%. Sett till deltagande är Rådslaget i Nyköping det hittills mest framgångsrika som genomförts i landet. Skatterådslaget syftade till att ge kommuninvånarna möjlighet att påverka nivån på kommunalskatten genom omröstning samt inleda en ny form av politiskt samtal.

SIGTUNA – RÅDSLAG
(4 /10 2007) inlämnade till fullmäktige i SIGTUNA angående ”Kommunala insatser mot klimathotet”
Här i Sigtuna finns annars massor av Medborgarförslag… kanske håller detta på att bli en fungerande del av dialog med medborgarna i Sverige.

—————————–


”DEMOKRATIPROJEKTET ” i JAK Medlemsbank – ett försök av medlemmar att utveckla medlemsdemokratin 1994-2002.
Här kan Du se och läsa resultatet av försöket att utveckla demokratisystemet i medlems-banken JAK.
Starkt motstånd i JAK:s ledning gjorde att det aldrig blev genomfört eller ens riktigt testat. Detta initiativ startades av mycket demokratiskt sinnade medlemmar, men dem som sitter i ledningspositioner vill aldrig dela med sig av den makt de skaffat sig. Det är naturligtvis lika aktuellt idag. Då var internet nytt…idag känns detta så självklart – ändå har ingen i landet ännu utvecklat demokratin…trots att alla känner till de möjligheter som står till buds. Idag skulle ett sådant här system kunna utvecklas ännu bättre.


——————————-

HISTORISKT INTRESSANT om DEMOKRATI:
DEN STORA DALDANSEN” (Dalaupproret 1743) – Gustaf II Adolfs torg – Sthlm
Stora daldansen i nytt historiskt ljus” – av Börje Sandén
Här finns ett antal läsvärda artiklar och andra dokument som anknyter till denna huvudrubrik

——————————-

RÖSTNINGSFÖRFARANDE I USA (18/5 2007) – se YouTube-film (Texas legislation)