<<tillbaka

BREV - januari 2006 med svar

Här kommer ett långt inlägg från någon som hade helt andra sätt att se.
Min upplevelse är att många drar slutsatser innan man har förstått vad det egentligen handlar om och slår bakut... och går till attack. Det här är ett fenomen som jag mött massor av gånger. Speciellt när jag arbetade med räntefri ekonomi inom JAK Medlemsbank. Många t o m inledde samtalet med att uppkäftigt säga:
"- Jag tror inte på det här!!!" (fastän det visade sig att de visste mycket lite om JAK)

Efter en stunds diskussion märker man att personen dragit förhastade slutsatser - byggda på en snabbt ihopkommen bild av en verklighet - som inte stämde med verkligheten och därför blev det ett missförstånd. Jag kommer inte att återge vem som skrivit detta brev... men eftersom det är vanliga invändningar tänker jag lägga ut det med det svar jag skrev.
(Hemsidesansvarig Anna Gustin)


BREVET BÖRJAR:
"Problemet med alla former av samhällssystem och skattesystem är att individen tyvärr är sig självt och sin avkomma närmast.
Evolutionsteorin (Darwin) eller överlevnadsinstinkten, om man så vill, är så stark hos människan, vilket får till följd att individen sparar eller utnyttjar sin omgivning och lägger på hög, (hur stor hög som helst), förräntar sitt kapital, för att ha tillgångar i en senare situation som han/hon ännu inte kan förutse. Detta långt innan individen är beredd att ta itu med sin egen etik och moral utanför sin närmaste omgivning. Denna naturlag gör att lokal utveckling och demokrati kan fungera i tillväxtregioner, där det också finns ett behov och drivkraft med att maximera nyttan. För det är i det lokala samhället som individen gynnas av rättvisa, etik och moral (t.ex. Gnosjö).
Vi kan se detta fenomen tydligt i det rika Norditalien där befolkningen lokalt röstar vänster, de gynnas på ort och ställe med badhus, idrottsanläggningar, vård och omsorg mm. Till parlamentet röstar man höger för man vill inte dela med sig till fattiga Syditalien.

Alltså gynnar naturlagen ingen rättvisa, etik och moral på ett globalt plan. Individen ser ingen koppling till att global rättvisa skulle gynna henne/honom. Flockdjuret i människan ser till sin egen flock inte till andra flockar av samma art.

Driften att gynna sig själv och sina närmaste mest medför i större eller mindre mängd korruption (tillåten (som oönskade effekter av skatteplanering, bonusar, optionsavtal mm) och otillåten (som svartarbete, mygel, ruffel och båg mm)). Det är inte bara maktmänniskor som är giriga enligt naturlagen. Det finns ingen större anledning att revoltera mot gemensamma överenskommelser och lagar om man inte kan dra nytta av dem. Fattiga är i större utsträckning "tjuvar" än medel och höginkomsttagare, dels för att de kanske är tvungna för att ha mat för dagen och dels för att de har mindre att förlora i systemet om de "åker fast". Därför är stora löneskillnader av ondo.

Många av de förändringar som förespråkas i "En vision för ett bättre samhälle för människan " är intressanta och går att genomföra då vi alla är lika "goda" som Jesus. Det finns många fantastiska människor som lever och verkar för en bättre värld och är goda förebilder, som kan få andra att se hur man kan få en maximerad nytta som är ekologiskt hållbar på vår jord.

Det finns ingen koppling mellan detta och tidsskattesystemet. Det finns anledning att diskutera vilka skatter som kan tas bort och vilka som kan tillkomma och även hur och när progressiviteten ska verka. En stor del av problemen med dagens skattesystem härrör till de olika möjligheterna till lagliga avdrag och förmånssystem. Politiker, styrelser, företagsägare och en del högre tjänstemän kan tillskansa sig detta genom att ta besluten själva. Detta upplevs inte som rättvist av många, vilket leder till ökad korruption. Skattesystemet ska upplevas som rättvist och gynna det samhälle man lever i, det har inte med skattetryck att göra, (skattemoralen är mycket lägre i tex. USA trots att man där har lägre skatter än i Sverige). Varje system måste arbeta för att minimera de oönskade effekterna som korruption och beslut i egenintresse av makthavare. Tyvärr löser inte tidsskattesystemet detta problem. Det har prövats i en del av Arabvärden (betalning efter förmåga och kompetens) och även inom en del kommunistiska länder med katastrofala följder.

Exempel:
Två enmansföretag i samma bransch har en vinst före timlön på 3000:- per arbetsdag under ett år. Om vi t.ex. Betalar 1/2 av arbetstiden 8 timmar/dag till det gemensamma Om företag 1 redovisar att det tog 8 timmar per dag ger det en skatt på 1500:- per dag, och företag 2 att det tog 10 timmar per dag ger det en skatt på 1200:- per dag. Då säger tidsskattesystemet att det långsamma företaget ska betala 25% mindre i skatt?
Visst vi är olika snabba/kompetenta men skattemyndigheten kan omöjligt gå in och göra tidsstudier på varje individ.

Tidsskattesystemet leder till (påstår brevskrivaren):
* Att det lönar sig att arbeta kopiöst ett år för att sedan ta semester nästa och inte ha någon timlön alls. Alla är inte intresserade av att lägga på hög för att starta ett företag utan många skulle ägna sig åt sina fritidsintressen (som de "konstnärer" vi alla är). De gynnade i detta samhälle betalar skatt högst vartannat år. Vad gör man åt detta?
* Att alla som har möjlighet redovisar maximalt tillåten arbetstid för att därigenom minska skatten.
* Att inkomstklyftorna ökar dramatiskt till förmån för de redan välbetalda och därigenom erhålls ett orättvisare samhälle med ännu sämre sammanhållning till följd (mindre lokal demokrati).
* En ökning av tjänsteutbyten och självförsörjning utan betalningsöverföringar för att därigenom minska skatten
* En ökning av korruption och missunnsamhet
* En minimering av nyttan
* Att nattjänstgöring likställs med dagstjänst, med ökade arbetsplats och belastningsskador mm.
* Pensionsåldern avskaffas, samhällen med utflyttning och hög arbetslöshet bedömer var och varannan som icke kompetenta till arbete och samhällen med arbetskraftsbrist bedömer medborgarna till förmåga till arbete.
* 30-talets depressionssyndrom på orter med utflyttning, pengar läggs på hög och investeras inte och företagen går i konkurs.
* Och till slut en ny typ av klassamhälle som bäst kan beskrivas som ett feodalt IT-samhälle (dagsverken bekostar det gemensamma). Med besuttna som inte behöver arbeta eller betala skatt och arbetare.

Detta är mina reflektioner efter att snabbt skummat igenom hemsidan. Jag har inte formulerat så många frågor och det finns kanske lösningar på några av mina invändningar. Min huvudinvändning är att jag inte ser och upplever en älskvärd människoflock i vår omvärld som sätter alla människor på jorden lika högt som sin egen avkomma och flock, och därför är det inte fel på systemet vi lever i utan människors handlande gentemot varandra. Hur löser tidsskattesystemet den självförsörjande bonden Petter Bergströms betalningsplikt till det gemensamma som skola, vård och omsorg?" SLUT PÅ BREV.

SVAR PÅ BREVET:
Stockholm 9 jan 2007
Hej!
Åhhhh...jag blev otroligt glad att få ett svar. NÅGON människa har faktiskt funderat och läst igenom...Tusen tusen tack. Jag kan inte säga hur glad jag blev. 

1. Min uppfattning om människor är lite annorlunda. Vi vrider oss efter de system vi har och därför ser det ut som det gör. Men om du har rätt - att det är fel på människorna (de är egoistiska) - men trots allt... demokrati råder, så kommer ändå människorna att föredra tidskatt eftersom majoriteten gynnas. (Om de får kännedom om systemet förstås). Tidskatt innebär att majoritetens skattebörda lättas och fördelas jämt.

2. Beträffande möjligheterna att fuska ... så finns många redan befintliga regler för alla som är skattskrivna i landet och ytterligare kontroller kan ju göras..men människor som efter ett tag märker att systemet faktiskt gynnar vanliga människor, deras lust att fuska kommer att avta..

Jag börjar med det Du slutade med, Din huvudinvändning. Du säger att det inte är fel på systemet vi lever i utan människors handlande gentemot varandra. Vet Du...det är ju det som är min huvudinvändning mot rådande ordning, jag anser ju att det är precis tvärt om. Människor VILL göra bra saker...men tvingas av systemen till alla möjliga knäppa handlanden för att få leva så bra som det går, i sitt samhälle. Vi människor vrider oss efter systemen. Måste man stjäla för att föda sitt barn så gör man det också hur ärlig och rättskaffens människa man än är.

Om systemen säger: Skaffa Dig så mycket skulder som Du kan, så får Du göra avdrag för dem och få ner det belopp som staten tänker ta ifrån Dig - då gör vi detta.
Om systemen säger: Nu ska Du sätta Dina pengar i det globala casinot (fixa aktier) om Du vill ha någon pension att räkna med...ja, då ändrar vi vårt beteende och gör detta. Så att exempelvis en liten bygd i norra Dalarna som håller på att utarmas med utflyttning, nedläggning av mataffärer och skolor osv...ändå (människorna idag) satsar enorma pengar ute på det globala casinot för att tjäna några små kronor extra, samtidigt som dessa pengar istället borde vara här hemma och investeras i den egna bygden, för att inte bli utarmad.
 
Om systemen säger att staten kommer att ta så mycket som den kan av Dina eget ihoptjänade, surt förvärvade slantar...men är Du "smart" (eller rik så att Du kan betala ett proffs för jobbet) så kan Du alltid hitta kryphål för att slippa undan...ja, då är det det som sker. Man gör sitt bästa för att hitta dessa kryphål. Och så vidare...vi vrider oss efter de system vi har. 

Att vi har haft en hög skattemoral i Sverige beror ju på att människor under en period har insett att vi fått mycket tillbaka för våra skatter och att det är något bra. Jag har bott i flera olika länder så jag har lite att jämföra med. (Jag har också bott i Amerika och har mycket att säga om just det samhället...men det tar för mycket plats). En av mina bästa väninnor (som just nu bor o Kambodja) och som har bott i väldigt många länder, hon var hemma och hälsade på Julen 2006... och hon sa: "- Jag har aldrig varit så fattig någonstans som i Sverige, det är en lögn som ni tror på själva här hemma att ni har det så bra", säger hon. Jag har invändningar mot hennes resonemang också ... men i det fallet vet jag ju att hon har rätt. Det  går inte att arbeta sig till ett bättre liv i Sverige och det är djupt FEL.
  
MEN tänk om skattesystemet istället skulle vara konstruerat så att man upplevde en rättvisa i att vi alla göra lika rätt för oss i TID och får behålla så mycket av de egna intjänade pengarna att det liksom inte längre är intressant att mygla, eftersom var och en då upplever att det finns en rättvisa i systemet som gör det tidsmässigt lika för alla, av våra liv räknat + att nästan allt inte berövas var och en längre. (Då menar jag inte det system vi får se just nu som handlar om att ge skattebetalare några kronor extra i plånboken och sen låta alla börja betala för alla tjänster själva istället...för det vi ser nu är ett lurendrejeri utan like. Precis som lurendrejeriet med ”fria val”. Just nu är vi utsatta för storstöld och kanske kan man inte se det om man alltid bara levt i just denna ankdamm.)
 
Om systemet istället säger att skatt endast ska betalas inom den lagstadgade arbetstiden (vilken idag är 8 tim), men vilken på sikt dessutom sjunker i ett sådant system och att all övertid blir skattefri så att människan börjar se möjligheter för sig själv och sina närmaste. 

Om systemet, (inom ramen för en 15-årsperiod) successivt visade sig att den lagstadgade arbetstiden hela tiden gick att sänka. Eftersom fler och fler tidskattebetalare delar på statens utgifter och vi efter 15 år är nere på ett skatteuttag på 1 1/2timme/dag/ person, (mot ca 7 tim av våra idag 8 timmar idag). Vad skulle inte det betyda i mindre ekonomisk stress, minskad press i arbetslivet och därmed mindre sjukdomar. Större möjligheter att verkligen leva och få tillgång till sitt eget liv.

Tror Du inte då att vi skulle bli annorlunda, att systemet skulle påverka oss också då...till att t ex väcka entreprenörsandan inom  mängder av människor. För plötsligt kanske man kan spara ihop till det lilla kapital man behöver för att starta upp sin egna verksamhet (och slippa bli slav hos banken), vilket gör att man kan hålla nere priserna när ingen ränta skall tjänas in åt banken. . Och de är ju de bästa konkurrensmedel som finns: pris och kvalité. Eller betala sina skulder eller bara uppfylla sina egna drömmar (Jag är själv en entreprenörsort med massor av idéer men jag har aldrig lyckats få ihop pengar så att jag skulle ha kunnat åstadkomma det jag velat. Visserligen har jag försökt...men det är en lång historia). Alla människor är inte entreprenörssorter...men väldigt många.

Konklusion: Om vi ser människan som den egoistiske (enligt Darwin) och människan skulle se att med ett system där alla bidrar lika mycket i TID räknat så får både hög- och låginkomsttagare behålla mer av sina eget ihop tjänade pengar, och framför allt på sikt (inget system ändras ju över natten), även om man på första dagen redan skulle kunna säga att ok, nu är all övertid inte beskattningsbar längre, vilket blir en motor för alla som får arbeta övertid...det får ju inte alla heller. Alltså om vi ser människan som Darwin...så varför skulle hon inte välja ett sådant system? Jag kan bara se en anledning...hon har aldrig hört talas om systemet, hon vet inte ens att man kan organisera på ett sådant sätt...väldigt många har ju en bild av att ekonomi skulle vara så himla svårt. Nästan alla man möter säger...”- Jag förstår inte det här med ekonomi.” 

Min uppfattning är att de system vi har, som vi alla är tvungna att följa, ska vara så enkla så att alla som berörs ska kunna förstå dem. TID förstår människor långt mycket bättre än procent. Att alla ska skatta lika till sitt samhälle i TID räknat - ger redan det en känsla av RÄTTVISA. En slags plattskatt, men med väldigt många fler positiva förändringar till följd än i grann länder där man infört just så kallad "plattskatt".

Det Du säger om Italien, visar ju än mer på behovet av ett system som är RÄTTVIST över hela landet, visst kan enskilda människor, (om de ser möjligheten) värna sitt eget framför andras, det är ju just därför systemen ska vara konstruerade så att det drabbar alla lika. Etik och moral kommer inte ur naturlagarna (och inte girighet heller) och just fenomenet med flockbeteende är det tydliga beviset på att själva systemen måste drabba alla lika, så att en flock inte ska ha möjlighet att drabba en annan flock...då har vi inte kommit så långt, systemmässigt sett.

Om fattiga är tjuvar så beror det på att de är på en så låg nivå ekonomiskt att situationen av att vara i rävsaxen, lämnar väldigt lite utrymme att inte bli en tjuv. Det är en av anledningarna till att jag vill ha ett tidskattesystem, att också de, som är längst ner på trappan, ska kunna sega sig upp. Om man ser ett ljus  i tunneln så kan många fler kliva bort från tjuveriets väg...för det är min grundmurade inställning - INGEN vill välja att vara fattig.

Sen måste jag hämta Ditt exempel och bemöta Dina påståenden:
Ditt exempel: 
"Två enmansföretag i samma bransch har en vinst före timlön på 3000:- per arbetsdag under ett år. Om vi t.ex. Betalar 1/2 av arbetstiden 8 timmar/dag till det gemensamma Om företag 1 redovisar att det tog 8 timmar per dag ger det en skatt på 1500:- per dag, och företag 2 att det tog 10 timmar per dag ger det en skatt på 1200:- per dag. Då säger tidskattesystemet att det långsamma företaget ska betala 25% mindre i skatt?
Visst vi är olika snabba/kompetenta men skattemyndigheten kan omöjligt gå in och göra tidsstudier på varje individ."

SVAR; Naturligtvis kan inte myndigheter gå in och göra tidsstudier, och ska inte heller. Den timlön som företagare och anställd har kommit överens om är ju såklart den timlön som gäller, och som man har redovisat till Skatteverket. Även om man på det ena företaget jobbar snabbar än det andra. Det som då sker i ett samhälle med äkta konkurrens är kanske att det företag som arbetar snabbare (håller ett lägre pris) helt enkelt konkurrerar ut det andra. I ett Tidskattesamhälle kommer den snedvridna konkurrensen att minska. Då det enda små företagare kan konkurrera med är just pris och kvalité. Möjligen ser människor att det företag där man måste ta ut mer för sin vara (för att de nu arbetat långsammare) kanske har en bättre kvalité på produkten. Staten kan inte lägga sig i hur fort eller långsamt de arbetar. De timlöner som man i tidskattesystemet har redovisat till skatteverket är de som gäller när skatteverket ska dra x antal timmar gånger en timlön.

Jag måste också bryta ner Dina påståenden, Du säger:
Tidskattesystemet leder till:
* Att det lönar sig att arbeta kopiöst ett år för att sedan ta semester nästa och inte ha någon timlön alls. Alla är inte intresserade av att lägga på hög för att starta ett företag utan många skulle ägna sig åt sina fritidsintressen (som de "konstnärer" vi alla är). De gynnade i detta samhälle betalar skatt högst vartannat år. Vad gör man åt detta?

SVAR: Om man ingår i ett samhälle som säger att alla ska lägga lika många timmar var till sitt samhälle, (om man inte är barn, pensionär, sjuk (av en massa olika skäl) studerande eller andra skäliga orsaker som gör att man har det som Kalle har benämnt Basbehovstäckningsgaranti (Bbt - som ska ersätt alla typer av bidrag), då är man ju skattskyldig. Sticker man iväg till Thailand under ett år, så arbetar man inte och drar inte in några pengar som kan beskattas, man uppbär heller ingen Basbehovstäckningsgaranti eftersom en resa till Thailand inte ingår i det som kan kallas skälig orsak att slippa betala skatt. Men det är ju ett eget val man gjort...man har antagligen sparat så att man klarar sig själv då. Men har man ingen inkomst så finns det ju inget att beskatta om man bara intresserar sig för ett fritidsintresse. Om Du är här hemma och väljer att inte arbeta, så betyder det ju att någon annan försörjer Dig och det är ju inget som staten kan göra något åt. Som jag själv har det just nu...jag har inget arbete, ingen A-kassa men får matpengar av min man. Så kan man såklart ha det vissa perioder. Men om man har en redovisad inkomst så ska man ju bidra till sitt samhälle. Eller hur. ”De gynnade”, skriver Du...tänker Du på de extrema höginkomsttagarna då...de är ju inte så många, de flesta av dem arbetar ändå (typ Kamprad, Wallenberg), antagligen kommer deras företag att få stor konkurrens av många småföretagare när människor får möjlighet att spara så att de kan starta egna små företag (utan att bli slav hos bankerna) och då kommer marknaden för de större företagen att krympa...och därmed också deras inkomster. Tänk bara alla uppfinnare som idag inte får ut sina geniala idéer.


Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* Att alla som har möjlighet redovisar maximalt tillåten arbetstid för att därigenom minska skatten.

SVAR: Men skatten inom de lagstadgade arbetstiden (8 tim) blir ju lika för alla. Säger Skatteverket ett år att alla ska lägga 4 tim/dag och jag tjänar 100 kr i timmen och Du (för Du är mycket värdefullare på marknaden än vad jag är) tjänar 1.000 kr/ tim. Ja, då ska jag betala 400 kr /dag till mitt samhälle och Du ska betala 4.000 kr/ dag. Om jag sen tycker att jag klarar mig på att bara arbeta 6 timmar totalt per dag så är det ju mitt val. I vissa perioder kanske jag arbetar mer för att jag har ett tillfälligt mål som jag vill uppnå ekonomiskt. Jag får behålla mer och det får Du också. Visserligen har Du en högre timpenning än vad jag har och tjänar mer...men båda har möjlighet att arbeta mer och spara ihop till egna önskemål i sitt liv.

Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* Att inkomstklyftorna ökar dramatiskt till förmån för de redan välbetalda och därigenom erhålls ett orättvisare samhälle med ännu sämre sammanhållning till följd (mindre lokal demokrati).

SVAR: Men om de som är längst ner på skalan av inkomsttagare, ser att också de kan ta sig upp ur skiten, rent ut sagt, genom att arbeta...då tror inte jag att det bekommer människor, att de som på marknaden värderas mycket högre i timlön än vad jag själv gör, tjänar mycket mer än mig...för jag ser ju ett ljus i tunneln...jag kan ju med den timlön jag har (även om den är låg) också börja kämpa mig upp. 
Mindre lokal demokrati förstår jag inte vad Du menar med. När människor på sikt kommer att få mer TID att delta i sitt samhälle så tror ju jag att det blir tvärtom. Vi kommer att utveckla det idag rätt usla demokratiska system vi har.

Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* En ökning av tjänsteutbyten och självförsörjning utan betalningsöverföringar för att därigenom minska skatten

SVAR: Alla som lever i ett land är skattskyldiga till sitt samhälle (även om vi i Sverige i dag har en hel del så kallade 0-taxerare...vilket blir omöjligt i ett tidskattesamhälle). Har Du ett personnummer i Sverige så är Du skattskyldig. Om det inte är så att Du kunnat bevisa för staten att Ditt handikapp gör att Du behöver Basbehovstäckningsgaranti, eller Du har andra skäliga orsaker att slippa bidra med lika antal timmar som alla andra. Hur Du sen tjänar in de exempelvis 4 tim/dag är ju upp till var och en.
Alla deklarerar sin timlön varje år till Skatteverket, utom de som inte kan ange en timlön, typ författare, konstnärer osv, men det finns ju sätt att räkna ut också deras inkomster i TID. När alla sen lagt sina ex 4 tim/dag...så kan ju folk byta hur mycket tjänster med varann som helst (det skapar ett vänligare samhälle) Och halleluja om människor skulle kunna bli mer självförsörjande...det vore ju underbart, då slapp de kanske gå till banken och bli utsugna där. Och en massa bra saker skulle ske av det.

Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* En ökning av korruption och missunnsamhet

SVAR: Om alla får behålla mer av sin egen inkomst, och ser att alla lägger lika många timmar av sin tid, av sina liv räknat till det som vi kallar "det gemensamma" (alltså vi delar på statens budget), tror Du verkligen att människor skulle bli mer missunnsamma än vad som är fallet idag? Och korruption skulle öka säger Du... jag vet inte vad Du menar...skulle behöva ett exempel av Dig.

Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* En minimering av nyttan

SVAR: Vilken nytta då menar Du? 

Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* Att nattjänstgöring likställs med dagstjänst, med ökade arbetsplats och belastningsskador mm.

SVAR: Jag tror ju tvärtom att i ett samhälle där man på sikt kan börja sänka den lagstadgade arbetstiden eftersom det blir fler som kommer att dela på statens budget, så kommer belastningsskadorna att minska. Kalle Gustafson, som tänkt ut detta system, säger att inom en 15-årsperiod kan man vara nere i ca 1 1/2 timmes skatteuttag / arbetande medborgare. Det betyder ju att den lagstadgade arbetstiden också successivt kan börja sänkas och efter  samma tid vara nere på ca 4 1/2 - 5 tim/dag...då borde pressen av alla tänkbara slag också börja minska på människan med minskade sjuk-tal som följd.

Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* Pensionsåldern avskaffas, samhällen med utflyttning och hög arbetslöshet bedömer var och varannan som icke kompetenta till arbete och samhällen med arbetskraftsbrist bedömer medborgarna till förmåga till arbete.

SVAR: I Tidskattesystemet så som innovatören tänkt sig så finns pensionstid, då man inte längre betalar skatt. Själv har jag mött människor som arbetat längre för att de trivts och haft möjlighet att fortsätta arbeta på dispans. Jag skulle önska en större flexibilitet än den vi har idag. Många har slitit ut sig fullständigt och orkar knappt fram till den ålder då vi har lagstadgad pensionsålder…medan andra brinner för sitt arbete och älskar det… jag tycker inte man ska beröva dem deras lust att fortsätta.

Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* 30-talets depressionssyndrom på orter med utflyttning, pengar läggs på hög och investeras inte och företagen går i konkurs.

SVAR: Jag tror ju tvärtom. Om människor får behålla mer i egen fick så kan hon börja känna att hon nu kan investera i sin egen bygd...för att hon räknar med att vilja bo kvar där t ex. Varför skulle människor bli mer benägna att lägga på hög än de är idag...det förstår jag inte. Idag flyttar ju människor för att de inte finns några pengar att investera med och de pengar de har har de lurats att investera på det globala casinot för att få lite bättre pension.
Investeringar där vi antagligen inte vet hur ”våra pengar arbetar”. Kanske sätter vi barn i arbete i fattiga länder…för att vi ska få en bättre pension.
En 30-talsdepression kan nog komma ändå men då beroende på dagens sjuka tillväxtekonomism.

Du säger att Tidskattesystemet leder till:
* Och till slut en ny typ av klassamhälle som bäst kan beskrivas som ett feodalt IT-samhälle (dagsverken bekostar det gemensamma). Med besuttna som inte behöver arbeta eller betala skatt och arbetare.

SVAR: Jag tror att Du kanske läste för snabbt och då drog slutsatser av en bild som inte var klar än. Hur skulle det kunna bli en ny typ av klassamhälle. Alla som är skattskrivna i Sverige måste betala skatt i Sverige. Alla måste ju betala in det antal timmar som Skatteverket fastslagit för det aktuella året. ”Besuttna som inte arbetar”... det är nog rätt få även bland de besuttna som inte arbetar. Inte den stora massan. Skattskrivna i Sverige så måste de ändå in med samma 4 timmar som alla andra (om det är det som Skatteverket bestämt att de behöver av alla för att klara statens budget.

Du säger: Hur löser tidskattesystemet den självförsörjande bonden Petter Bergströms betalningsplikt till det gemensamma som skola, vård och omsorg?

SVAR: Återigen, han är också en medborgare i landet Sverige... och han är troligen en person som verkligen vill bidra till sitt samhälle och som med sin handling av att sprida självförsörjandekunskap till andra via sin egen tidning, vill hjälpa andra att se hur också de skulle kunna minimera sina kostnader, minimera förstörelse av sin miljö och ta vara på jorden för kommande generationer skull. Han är nog den minst benägna människan Du kan hitta i landet att vilja smita från att bidra till sitt samhälle. Dock, allas inkomster går att räkna ut så att det blir rättvist lika mycket TID som alla lägger x det just den personen har som inkomst. (se kapitlet Egna företagare på hemsidan)

Jag är överväldigad…att Du tog Dig TID att gå igenom och tänka efter och sedan skriva till mig. Tusen tusen tack!
Goda hälsningar
Anna Gustin