<<tillbaka
OBSERVERA: Denna bok skrevs 1937. Texten innehåller lika mycket sanning idag år 2007. EN VIKTIG TEXT!


Danska JAK:s grundsatser
ur BOKEN OM JAK av K.E.Kristiansen -1937

SATS 1
Jord, Arbete och Kapital är de tre faktorer vars samverkan ligger till grund för, och är en förutsättning för all produktion. (Härav namnet J.A.K.)

Med Jord menas materia i bred bemärkelse – råvaror – såsom metaller och mineraler till industrin eller marmor eller lera och färger som konstnären använder för att trolla fram sina konstverk.

Med Arbete menas den påverkan som Jord underkastas för att bli till färdiga produkter.

Med Kapital – äkta kapital, den enda betydelse som J.A.K. erkänner ordet kapital – är de produkter (kapital) som har skapats av materia och arbete  och som själva skall användas i produktionen, dvs. maskiner, arbetsredskap och så vidare i bred bemärkelse.)

För att komma samhället till nytta måste produktionen omsättas, bytas. Ju mer specialiserad och teknisk fullkomlig den fria omsättningen är och ju lättare och mer ohindrat den försiggår, desto mer växer välstånd, rikedom och allmänt materiellt välstånd.

SATS 2
För omsättningen krävs en fjärde faktor, ett neutralt omsättningsmedel. (Man kan lika gärna tala om ett omsättningssystem). Med neutralt menas att medlet själv inte påverkar de värden som omsätts, inte själv varierar i värde – inte i sig själv är en prisbestämd vara eller är knuten till en sådan och därigenom medverkar till konstgjorda prisförskjutningar – utan neutralt mäter varje varas utbuds- och efterfrågeenergi.

SATS 3
Eftersom produktionens rätta omsättning och rättfärdiga fördelning till föreningens medlemmar är helt beroende av ett sådant neutralt omsättningsmedel så kommer vi till den tredje satsen:

Omsättningsmedlet, som är en obetingat nödvändig faktor för den rätta samhälls-ekonomin, är endast avhängig av produktion och handel samt (sats 4):

SATS 4
Emedan omsättningsmedlet är obetingat nödvändig, och eftersom det skall tjäna hela samhället neutralt, så skall det styras av gemenskapen och inte av privata särintressen.

SATS 5
Eftersom omsättningsmedlet är obetingat nödvändigt och det framställs praktiskt taget utan utgift i förhållande till de rikedomar som omsättes, så skall den kassa eller de intressen som försörjer samhället med omsättningsmedlen, få makten över produktionen och bestämma denna. Om t.ex. giftgasframställning ger en avkastning på 500 procent och lantbruk ger 2 procent så kommer alla privata pengar att strömma till giftgasframställning och lantbruket kommer, trots alla moraliska grunder och den större samhällsnyttan, att få problem och hotas med tvångsauktioner.

SATS 6
Eftersom omsättningsmedlet är obetingat nödvändigt så skall det styras genom föreningens kassa och samhället säkras mot missbruk genom att man använder reglerna för Det rätta styrelseskicket.

SATS 7
Föreningen kontrollerar ekonomin efter J.A.K.-systemets enkla grundregler:
a. Föreningen upprättar en gemensam finansieringskassa.
b. Denna leds och styrs av det arbetande och producerande folket genom en styrelse som valts av föreningen enligt reglerna för Det rätta styrelseskicket.
c. Omsättningsmedlem ställs räntefritt till produktionens disposition.
d. En avgift skall erläggas för tillgång till produktionsmöjligheterna.
e. Det är ledningens uppgift att fastställa denna avgift så att all arbetslöshet upphör.
f. När hela samhällets produktiva kraft på så vis har utnyttjats utan avkastning på kapital så har vi funnit den rätta nivån. Den karaktäriseras av följande egenskaper:

1. Omsättningen, mätt med neutrala omsättningsmedel, motsvarar fullt resurs-utnyttjande.
2. Största möjliga köpkraft är fördelad på flest möjliga händer.
3. Fullt tillräcklig arbetslön eftersom alla som inte vill arbeta för andra (enskilt eller i förening med likasinnade arbetskamrater) kan erhålla en räntefri finansiering av egen verksamhet. Arbetslönen kommer därigenom att stiga till den naturliga nivån utan lönekamp.

SATS 8
Genom samhällets gemensamma finansieringskassa efter här anförda satser når vi till den produktionsstyrande ekonomi som då avlöser den av privatintressens spekulation styrda ekonomi.

SATS 9
I det nu gällande ekonomiska systemet är det
• de fattiga som lånar pengar,
• de fattiga som sätter pengar i cirkulation genom lån,
• de fattiga som förräntar pengar.

Därför finns det alltid köpkraft till omsättning och förbrukning av den enorma produktionen. Därigenom kommer produktionskraften att kunna utnyttjas på sådana villkor att den långa tid som inte behövs på arbetsplatsen kan användas som fria människors fritid efter individuellt önskan.

J.A.K. förvandlar alltså den spekulationsstyrda avkastningsekonomin till en produktionsstyrd samhällsekonomi.

Det nuvarande penningsystemet behärskas av spekulanternas intelligens genom börsspel, politiska intriger, mediafördumning m.m.

J.A.K.-systemet behärskas av produktionens intelligens med teknik och ingenjörsvetenskap.
……………
Den enda verkliga täckningen av ett penningsystem skapar man av produktions-kraften. Guld, silver eller andra konstiga täckningsmedel är rudiment från den tid då man bedömde tingens värde mer efter dess vackra utseende än efter dess användbarhet. Endast narren, Dåren och Spekulanten litar idag till sådana bedömningsmetoder
………….

Det är produktionskraften som fyller omsättningsmedlet med värde. I det nuvarande penningsystemet är det räntor, diskonto, korsvinster, aktier och andra spekulationsvinster som drar ekonomins vagn. Spekulanten är kusk, hans piska är tvångsauktioner och arbetslöshet, i hans spår följer våldsbrott, rättslöshet och krig.
………
J.A.K.-systemet är därför på förhand dödsdömt av det nuvarande systemets hantlangare, oskyddat av politiker och rättsväsen, oförstått av nationalekonomerna som sitter fast i vanetänkande; men älskat och aktat av den del av det arbetande och producerande folket som helt eller delvis har erkänt systemets oändliga möjligheter.

Som sagt...denna text skrevs 1937 i Danmark av grundaren av JAK i DANMARK